Công nghệ xây dựng mới

Để khẳng định về chất lượng công nghệ, nhóm nghiên cứu đã mời các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng kiểm định chất lượng của 500m2 sàn tại số nhà 109 Trường Chinh, Hà Nội. Kết quả cho thấy, Xem thêm